[عبارت]

tight spot

/taɪt spɑt/

1 تنگنا

مترادف و متضاد difficult situation difficulty
  • 1.The computer manufacturing company has been in a tight spot since the shortage of computer chips appeared.
    1. کارخانه تولید کامپیوتر از زمانی که قحطی تراشه کامپیوتر پیش آمده در تنگنا بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان