[قید]

tomorrow night

/təˈmɑˌroʊ naɪt/
غیرقابل مقایسه

1 فردا شب

  • 1.He will be dead until tomorrow night.
    1 . او تا فردا شب خواهد مرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان