[اسم]

torpedo boat

/toːɹpˈiːdoʊ bˈoʊt/
قابل شمارش

1 اژدرافکن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اژدرافکن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان