[اسم]

traffic congestion

/ˈtræfɪk kənˈʤɛsʧən/
قابل شمارش

1 تراکم ترافیکی ازدحام ترافیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان