[اسم]

train station

/ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/
قابل شمارش

1 ایستگاه راه آهن ایستگاه قطار

مترادف و متضاد train stop
  • 1.The city's main train station is just minutes from the hotel.
    1 . ایستگاه راه آهن اصلی شهر فقط چند دقیقه از هتل فاصله دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان