[عبارت]

transform somthing into something

/tɹænsfˈɔːɹm sˈɑːmθɪŋ ˌɪntʊ sˈʌmθɪŋ/

1 چیزی را به چیز دیگری تبدیل کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان