[فعل]

to turn off

/tɜrn ɔf/
فعل گذرا
[گذشته: turned off] [گذشته کامل: turned off]

1 خاموش کردن

مترادف و متضاد turn on
to turn something off
چیزی را خاموش کردن
 • 1. Have you turned the computer off?
  1. کامپیوتر را خاموش کردی؟
 • 2. Please turn the television off before you go to bed.
  2. لطفاً تلویزیون را قبل از رفتن به تختخواب خاموش کنید.

2 بستن

to turn something off
چیزی را بستن
 • 1. They've turned off the water while they repair a burst pipe.
  1. آنها وقتی داشتند یک لوله ترکیده را تعمیر می‌کردند، (شیر) آب را بستند
 • 2. Turn the tap off.
  2. شیر آب را ببند.

3 پیچیدن (از جاده‌ای به جاده دیگر) خارج شدن (از جاده اصلی)

 • 1. Is this where we turn off?
  1 . اینجا باید بپیچیم؟
 • 2. The jet began to turn off the main runway.
  2 . آن جت، شروع به خارج شدن از باند اصلی کرد.

4 بی‌علاقه کردن دلسرد کردن، زده کردن

to turn somebody off
کسی را دلسرد/زده کردن
 • 1. I think the smell of her breath would turn anyone off.
  1. من فکر می‌کنم بوی دهانش هرکسی را زده می‌کند.
 • 2. People had been turned off by both candidates in the election.
  2. مردم از هر دو نامزد انتخابات دلسرد شده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان