[فعل]

to turn on

/tɜrn ɑn/
فعل گذرا
[گذشته: turned on] [گذشته کامل: turned on]

1 روشن کردن

مترادف و متضاد turn off
to turn something on
چیزی را روشن کردن
 • 1. Ben turned the TV on.
  1. "بن" تلویزیون را روشن کرد.
 • 2. Entering the tunnel, your lights must be turned on.
  2. هنگام ورود به تونل چراغ‌هایت باید روشن باشند.
 • 3. Turn on the lights.
  3. چراغ‌ها را روشن کن.

2 باز کردن

to turn the tap/gas ...
شیر/گاز و... را باز کردن
 • 1. He turned on the gas and lit the stove.
  1. او (شیر) گاز را باز کرد و اجاق را روشن کرد.
 • 2. Turn the tap on.
  2. شیر آب را باز کن.

3 حمله کردن (فیزیکی یا کلامی) سرزنش کردن، انتقاد کردن

to turn on somebody/something
به کسی/چیزی حمله کردن
 • 1. The dogs suddenly turned on each other.
  1. آن سگ‌ها به‌طور ناگهانی به هم حمله کردند.
 • 2. Why are you all turning on me?
  2. چرا همگی دارید به من حمله می‌کنید [چرا همگی دارید من را سرزنش می‌کنید]؟

4 تحریک کردن (جنسی) شهوتی کردن

culturally sensitive informal
to turn somebody on
کسی را تحریک کردن
 • That picture is turning me on.
  آن عکس دارد من را تحریک می‌کند.
to get turned on
تحریک شدن

5 به وجد آوردن سر شوق آوردن

to turn somebody on
کسی را به وجد آوردن
 • Jazz has never really turned me on.
  موسیقی جاز هرگز من را به وجد نیاورده است.

6 علاقه‌مند کردن

informal
to turn somebody on (to something)
کسی را (به چیزی) علاقه‌مند کردن
 • 1. He turned her on to jazz.
  1. او، او را به جاز علاقه‌مند کرد.
 • 2. He turned me on to all kinds of music that I never would have heard otherwise.
  2. او من را به انواعی از موسیقی علاقه‌مند کرد که در غیر این صورت اصلاً به آنها گوش نمی‌کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان