[عبارت]

twenty-three skidoo

/ˈtwɛnti-θri skɪdu/

1 رفتن جایی را ترک کردن

informal old use
  • 1.Twenty-three skidoo!
    1 . بیا بریم!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان