[اسم]

twenty-twenty vision

/twˈɛntitwˈɛnti vˈɪʒən/
قابل شمارش

1 وضوح دید کامل دید طبیعی، حدت بینایی عادی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان