[اسم]

typhoid fever

/tˈaɪfɔɪd fˈiːvɚ/
قابل شمارش

1 حصبه تب روده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان