[حرف ندا]

uh huh

1 آهان (نشانه موافقت یا گوش دادن به سخن کسی) آها، خب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان