[عبارت]

until further notice

/ʌntˈɪl fˈɜːðɚ nˈoʊɾɪs/

1 تا اطلاع ثانوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تا اطلاع ثانوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان