[فعل]

to usher in

/ˈʌʃɚɹ ˈɪn/
فعل گذرا
[گذشته: ushered in] [گذشته: ushered in] [گذشته کامل: ushered in]

1 به داخل آوردن به (داخل) جایی راهنمایی کردن

  • 1. The secretary ushered me in his office.
    1 . منشی من را به داخل دفتر او راهنمایی کرد.

2 آغاز کردن آغازگر چیزی بودن

formal
  • 1. The change of management ushered in fresh ideas and policies.
    1 . تغییر مدیریت آغازگر ایده‌ها و سیاست‌های تازه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان