[قید]

very much

/ˈvɛri mʌʧ/
غیرقابل مقایسه

1 خیلی خیلی زیاد

مترادف و متضاد a great deal a lot lots plenty so much a little
  • 1.I like her very much.
    1. من او را خیلی دوست دارم.
  • 2.Thank you very much for the flowers!
    2. خیلی ممنون بابت گل ها!
کاربرد قید very much به معنای خیلی یا خیلی زیاد
قید very much در فارسی به معنای "خیلی" یا "خیلی زیاد" است. این قید از ترکیب دو قید very و much که هر دو به معنای "زیاد یا به میزان زیاد" است، ساخته شده است. این دو قید به منظور بیان شدت یا اندازه بسیار زیاد چیزی در کنار هم آمده و در واقع یک قید مجزا درست است. برای مثال:
"!Thank you very much for the flowers" (خیلی ممنون بابت گل ها!)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان