[قید]

vice versa

/ˌvaɪs ˈvɜːrsə/
غیرقابل مقایسه

1 برعکس بالعکس

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالعکس برعکس
  • 1.We can translate any document from Spanish into English and vice versa.
    1. ما می‌توانیم هر سندی را از اسپانیایی به انگلیسی و برعکس ترجمه کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان