[اسم]

vicious circle

/ˈvɪʃəs ˈsɜrkəl/
قابل شمارش

1 چرخه معیوب

معادل ها در دیکشنری فارسی: دور باطل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان