[اسم]

waiting room

/ˈweɪtɪŋ ruːm/
قابل شمارش

1 سالن انتظار اتاق انتظار

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتاق انتظار
  • 1.you can wait for the doctor in the waiting room.
    1. می‌توانید در سالن انتظار منتظر دکتر بمانید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان