[اسم]

walking shoes

/wˈɔːkɪŋ ʃˈuːz/
غیرقابل شمارش

1 کفش پیاده‌روی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان