[اسم]

walking stick

/ˈwɔːkɪŋ stɪk/
قابل شمارش

1 عصا

  • 1.A walking stick is a device used to facilitate walking.
    1 . عصا وسیله ای برای تسهیل راه رفتن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان