[اسم]

wave length

/wˈeɪv lˈɛŋθ/
قابل شمارش

1 طول موج

معادل ها در دیکشنری فارسی: طول موج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان