[عبارت]

waves of sadness

/weɪvz ʌv ˈsædnəs/

1 امواج ناراحتی ناراحتی شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان