[اسم]

wax paper

/wˈæks pˈeɪpɚ/
غیرقابل شمارش

1 کاغذ مومی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاغذ مومی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان