[عبارت]

way off the mark

/weɪ ɔf ðə mɑrk/

1 کاملا نادرست کاملا اشتباه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان