[اسم]

wheel arch

/wˈiːl ˈɑːɹtʃ/
قابل شمارش

1 طاق چرخ [فضای بین بالای چرخ اتومبیل و بدنه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان