[عبارت]

when hell freezes over

/wɛn hɛl ˈfrizɪz ˈoʊvər/

1 هرگز هیچ‌وقت

informal
  • 1.I'll call her when hell freezes over.
    1. من هرگز به او زنگ نخواهم زد.
توضیحاتی در رابطه با when hell freezes over
عبارت when hell freezes over یا وقتی که جهنم یخ بزند، برای بیان هرگز انجام ندادن کاری یا عدم به وقوع پیوستن چیزی است. در واقع اشاره دارد به این موضوع که جهنم هرگز یخ نمی‌زند.
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان