[جمله]

Where are they from?

/wɛr ɑr ðeɪ frʌm?/

1 آنها اهل کجا هستند؟ آنها کجایی اند؟

تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان