[جمله]

Where are they?

/wɛr ɑr ðeɪ?/

1 آنها کجا هستند؟

تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان