[جمله]

Where are you from in Iran?

/wɛr ɑr ju frʌm ɪn ɪˈrɑn?/

1 اهل کجای ایران هستی؟

تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان