[جمله]

Where are you?

/wɛr ɑr ju?/

1 کجا هستید؟ کجایی؟

تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان