[اسم]

widespread dissatisfaction

/wˈaɪdspɹɛd dɪsˌæɾɪsfˈækʃən/
قابل شمارش

1 نارضایتی گسترده نارضایتی شایع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان