[عبارت]

win someone's approval

/wɪn ˈsʌmˌwʌnz əˈpruvəl/

1 رضایت کسی را جلب کردن موافقت کسی را کسب کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان