[اسم]

window blind

/wˈɪndoʊ blˈaɪnd/
قابل شمارش

1 پرده کرکره

معادل ها در دیکشنری فارسی: کرکره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان