[عبارت]

with all due respect

/wɪð ɔl du rɪˈspɛkt/

1 با کمال احترام

  • 1.I’ve been thinking about what you said and, with all due respect, I think you’re mistaken.
    1. من راجع به حرفی که زدی فکر کرده‌ام، با کمال احترام فکر می‌کنم تو اشتباه می‌کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان