[عبارت]

with ease

/wɪð iz/

1 به راحتی

  • 1. She answered the questions with ease.
    1 . او سوالات را به راحتی پاسخ داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان