[عبارت]

with flying colors

/wɪð ˈflaɪɪŋ ˈkʌlərz/

1 با موفقیت قطعی

  • 1.Alan passed his math test with flying colors.
    1. "الن" امتحان ریاضی اش را با موفقیت قطعی گذراند.
توضیح درباره اصطلاح with flying colors
واژه color در این اصطلاح به معنای پرچم است. وقتی در گذشته ها یک کشتی با پرچمی برافراشته و در اهتزاز وارد شهری می شد همه می فهمیدند که آن ها پیروز نبرد شده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان