[عبارت]

with one's tail between one's legs

/wɪð wʌnz teɪl bɪˈtwin wʌnz lɛgz/

1 دست از پا درازتر از خجالت آب شدن

  • 1.He left the meeting with his tail between his legs after he was criticized by the president.
    1 . او دست از پا درازتر جلسه را ترک کرد بعد از اینکه رئیس او را مورد انتقاد قرار داد.
توضیح درباره اصطلاح with one's tail between one's legs
وقتی سگی می ترسد یا در مبارزه ای با سگ دیگر شکست می خورد دمش را بین دو پایش قرار می دهد. برای همین به فردی که خجالت زده یا ترسیده یا ضایع شده باشد with one's tail between one's legs می گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان