[عبارت]

would you like ...?

/wəd jʊ laɪk/

1 آیا ... میل دارید؟ آیا ... می خواهید؟

would you like something
چیزی میل داشتن
  • Would you like a cup of coffee?
    آیا یک فنجان قهوه میل دارید؟
would you like to do something
میل داشتن کاری را انجام دادن
  • Would you like to eat now?
    آیا میل دارید الان غذا بخورید؟
کاربرد عبارت ?...would you like به معنی آیا ... می خواهید؟ یا آیا ... میل دارید؟
زمانیکه بخواهیم چیزی را به کسی پیشنهاد بدهیم و یا کسی را دعوت به انجام کاری کنیم از این عبارت استفاده می کنیم. این عبارت مودبانه و معادل آن در فارسی "آیا ... می خواهید؟" و یا "آیا ... میل دارید؟" است. مثال:
"?Would you like a cup of coffee" (آیا یک فنجان قهوه میل دارید؟)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان