[عبارت]

Yes siree, Bob

/jɛs sribɑb/

1 قطعا! حتما!

informal old use
  • 1."Did you pass your test?" "Yes siree, Bob!"
    1. «امتحانت را قبول شدی؟» «قطعا!»
توضیحاتی در رابطه با Yes siree, Bob
از عبارت Yes siree, Bob برای بیان قطعیت استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که هنگام تلفظ این عبارت، قبل از واژه‌ی Bob، نباید مکس کرد و دو واژه‌ی siree و Bob را باید با هم تلفظ کرد (سری‌باب).
نکته:
واژه siree معادل عامیانه sir است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان