[جمله]

Yes, I play tennis twice a week.

/jɛs, aɪ pleɪ ˈtɛnəs twaɪs ə wik./

1 بله، من هفته ای دو بار تنیس بازی می کنم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان