[جمله]

you're only young once

/jʊr ˈoʊnli jʌŋ wʌns/

1 قدر جوانی‌ات را بدان آدم فقط یک بار جوانی را تجربه می‌کند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان