[جمله]

Your daughter has nice bangs.

/jʊər ˈdɔtər hæz naɪs bæŋz./

1 دختر شما چتری های قشنگی دارد.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان