[اسم]

les dix premiers au hit-parade

/dˈi pʁəmjˈez o ˈipaʁˈad/
قابل شمارش جمع مونث

1 ده‌تای برتر (موسیقی)

مترادف و متضاد dix meilleures ventes
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان