[جمله]

Hepsini bir poşete koyun lütfen.

/hɛpsinˈɪ bɪr poʃetˈɛ kojˈʊn løtfˈæn/

1 همه‌شان را در یک کیسه بگذارید لطفا.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان