دیکشنری آنلاین بیاموزواژه نامه یا دیکشنری بیاموز اولین واژه نامه آنلاین آموزشی زبان در ایران است. این واژه نامه به صورت تخصصی با هدف کمک به زبان آموزان در زبان های متفاوت طراحی شده. امکانات ویژه این دیکشنری عبارتند از:

جدا کردن معانی واژه ها: در طراحی محتوای این دیکشنری دقت زیادی برای جداکردن معانی متفاوت واژه ها شده. بسته به نوع کاربر و ساختار گرامری هر واژه معانی متفاوت آن جدا شده اند و صورت جداگانه این معرفی شده اند. این موضوع به زبان آموز کمک می کند با کاربردهای متفاوت واژه به خوبی آشنا شود و بتواند این معانی را به خوبی از هم تشخیص دهد.

مثال برای هر واژه: روش درست یادگیری واژه ها، یادگیری آنها در مثال است. از طریق مثال ها زبان آموز می تواند به خوبی به نحوه استفاده درست از واژه و معنای واقعی آن پی ببرد. بیاموز تقریبا برای تمام واژه ها و معانی آنها حداقل یک معنی متفاوت دارد.

توضیحات فرهنگی و گرامری: بخش های ساختاری، فرهنگی و گرامری واژه ها که از طریق معادل کردن قابل درک نیستند به صورت توضیحات در واژه نوشته شده اند. این توضیحات به کاربر کمک می کنند تا بتواند معنای اصلی یک واژه را بهتر درک کند.

اطلاعات گرامری اضافه: در کنار هر واژه ساختارهای گرامری مشخصی مانند حالت جمع و جنسیت اسامی، شکل گذشته افعال، شکل های مقایسه ای صفات و ... وجود دارد. در دیکشنری بیاموز به صورت خاصی به این حالت ها پرداخته شده است تا از این طریق زبان آموز بتواند ساختار دقیق گرامری هر واژه را بیاموزد.