دیکشنری انگلیسی به فارسی

نکات مهم در واژه نامه انگلیسی


اسامی در زبان انگلیسی می توانند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند. هر اسم قابل شمارش در زبان انگلیسی یک حالت جمع دارد که تقریبا همیشه با اضافه کردن s به آن ساخته میشود. حالت جمع اسامی دارای استثنا به صورت جداگانه نوشته شده است. برخی اسامی همیشه جمع هستند، در دیکشنری به اسامی به عنوان اسامی جمع اشاره شده.

اسم می تواند خاص یا عام باشد. اسامی خاص به صورت اختصاصی به یک چیز اشاره می کنند و در زبان انگلیسی همیشه با حرف اول بزرگ نوشته می شوند.

افعال در زبان انگلیسی، گذشته از شکل مصدری که در زمان حال هم استفاده می شود دارای دو شکل گذشته و گذشته کامل هم هستند. این دو شکل در زبان انگلیسی معمولا با اضافه کردن ed به انتهای بن فعل ساخته می شود اما برخی افعال دارای شکل گذشته بی قاعده هستند که به صورت جداگانه در دیکشنری به آنها اشاره شده است.

افعال از نظر نوع کاربرد می توانند گذرا یا ناگذرا باشند. افعال گذرا برای داشتن معنی نیاز به یک مفعول مستقیم دارند که بدون حرف اضافه در جمله می آید. افعال ناگذرا نیازی به مفعول ندارند و بدون مفعول هم می توانند در جمله معنی داشته باشند. یک فعل ممکن است دارای چند معنی متفاوت باشد که برای هر یک ساختار گرامری متفاوتی وجود داشته باشد. گذرا یا ناگذر بودن هر یک از معانی افعال در دیکشنری نوشته شده است.

افعال در زبان انگلیسی میتوانند ساده یا عبارتی باشند. افعال ساده تنها از یک بخش تشکیل شده اند در حالی که افعال عبارتی از ترکیب یک فعل و یک بخش اضافه (معمولا حرف اضافه) تشکیل می شوند. افعال عبارتی میتوانند تفکیک پذیر یا تفکیک ناپذیر باشند. به نوع ساختار فعل در دیکشنری اشاره شده است.

صفات دارای دو شکل مقایسه ای هستند، شکل تفضیلی و شکل عالی. این دوشکل بسته به تک سیلابی بودن یا چند سیلابی بودن صفت متفاوت هستند اما تقریبا همیشه با قاعده ساخته می شوند. در دیکشنری به شکلهای مقایسه ای صفات همیشه اشاره شده است.

دانلود اپلیکیشن آموزش زبان + دیکشنری رایگان