موتور صرف فعل بیاموز

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی در ریشه اصلی خود دارای مفاهیمی مانند صرف فعل بوده اما در شکل مدرن آن، صرف افعال تقریبا منسوخ شده است (مگر در متون کلاسیک و مذهبی). با این حال افعال در این زبان در زمان‌های مختلف دارای اشکال متفاوت هستند و در به نحوی خاص در کنار افعال کمکی به کار می‌روند. صرف افعال زبان انگلیسی در دیکشنری بیاموز به شما در یادگیری درست نحوه صرف افعال در این زبان کمک می‌کند.

زبان آلمانی

زبان آلمانی یک زبان هندی-اروپایی است که مانند بسیاری دیگر از زبان‌های این شاخه، دارای مفهومی به نام صرف افعال است. صرف افعال در آلمانی معمولا به صورت اضافه شدن پسوند به ریشه اصلی فعل نشان داده می‌شود. همچنین در این زبان بسته به زمانی که فعل در آن ساخته می‌شود، از ریشه خاصی از فعل (معمولا به همراه یک فعل کمکی) استفاده می‌شود. صرف افعال زبان المانی در دیکشنری بیاموز به شما در یادگیری درست نحوه صرف افعال در این زبان کمک می‌کند.

زبان فرانسه

زبان فرانسه یک زبان هندی-اروپایی است که مانند بسیاری دیگر از زبان‌های این شاخه، دارای مفهومی به نام صرف افعال است. صرف افعال در فرانسه معمولا به صورت اضافه شدن پسوند به ریشه اصلی فعل نشان داده می‌شود. همچنین در این زبان بسته به زمانی که فعل در آن ساخته می‌شود، از ریشه خاصی از فعل (معمولا به همراه یک فعل کمکی) استفاده می‌شود. صرف افعال زبان فرانسه در دیکشنری بیاموز به شما در یادگیری درست نحوه صرف افعال در این زبان کمک می‌کند.

زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی مانند زبان فارسی دارای مفهوم صرف افعال است و صرف افعال در این زبان به صورت اضافه شدن پسوندهایی به فعل صورت می‌گیرد. در برخی از افعال ریشه فعل نیز دچار تغییراتی می‌شود. زبان ترکی استانبولی و به طور کلی همه زبان‌های ترکی در گروهی از زبان‌ها با عنوان زبان‌های پیوندی قرار می‌گیرند، در این دسته از زبان‌ها بیشتر مفاهیم گرامری مرتبط با افعال و دیگر واژه‌ها به صورت پسوندهایی که به آنها اضافه می‌شوند، نمایش داده می‌شود.

زبان اسپانیایی

زبان ترکی استانبولی مانند زبان فارسی دارای مفهوم صرف افعال است و صرف افعال در این زبان به صورت اضافه شدن پسوندهایی به فعل صورت می‌گیرد. در برخی از افعال ریشه فعل نیز دچار تغییراتی می‌شود. زبان ترکی استانبولی و به طور کلی همه زبان‌های ترکی در گروهی از زبان‌ها با عنوان زبان‌های پیوندی قرار می‌گیرند، در این دسته از زبان‌ها بیشتر مفاهیم گرامری مرتبط با افعال و دیگر واژه‌ها به صورت پسوندهایی که به آنها اضافه می‌شوند، نمایش داده می‌شود.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان