دیکشنری آلمانی به فارسی

نکات مهم در واژه نامه آلمانی


اسامی در زبان آلمانی میتوانند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند، هر اسم قابل شمارش در زبان آلمانی دارای یک حالت جمع است که معمولا بی قاعده ساخته می شود. در دیکشنری به حالت جمع همه اسامی در زبان آلمانی اشاره شده است.

همه اسامی در زبان آلمانی دارای جنسیت هستند. این جنسیت میتواند مذکر، مونث یا خنثی باشد. جنسیت اسامی در دیکشنری از طریق حرف تعریف آن قابل تشخیص است. der برای مذکر، die برای مونث و das برای خنثی. دسته ای از اسامی در زبان آلمانی همیشه جمع هستند، به اسامی با نام اسامی جمع در دیکشنری اشاره شده و حرف تعریف آنها die است.

اسم در زبان آلمانی میتواند خاص یا عام باشد. بدون توجه به خاص یا عام بودن، در زبان آلمانی حرف اول همه اسامی همیشه به صورت حروف بزرگ نوشته می شود.

افعال در زبان آلمانی، گذشته از شکل مصدری که در زمان حال از آن استفاده می شود دارای دو شکل گذشته ساده و کامل هم هستند. این دوشکل معمولا با قاعده ساخته می شوند اما اشکال گذشته ساده و کامل افعال بی قاعده در دیکشنری قابل دسترس است.

افعال در زبان آلمانی از نظر ساختار گرامری میتوانند گذرا، ناگذرا یا انعکاسی باشند (افعال انعکاسی هم به نوعی ناگذرا هستند). افعال گذرا افعال هستند که برای داشتن معنی نیاز به یک مفعول مستقیم در جمله دارند. افعال ناگذرا نیاز به مفعول ندارند و میتوانند بدون مفعول هم در جمله معنی داشته باشند. افعال انعکاسی افعالی هستند که مفعول آنها خود فاعل جمله است و به همراه یک ضمیر انعکاسی در جمله آورده می شوند. معانی متفاوت یک فعل ممکن است ساختارهای گرامری متفاوتی داشته باشند. به حالت گرامری هر یک از معانی در دیکشنری به صورت جداگانه اشاره شده، همچنین افعال انعکاسی به وسیله ضمیر انعکاسی sich مشخص شده اند.

افعال در زبان آلمانی میتوانند ساده یا عبارتی باشند. افعال ساده تنها از یک بخش تشکیل شده اند در حالی که افعال عبارتی از ترکیب یک فعل و یک بخش اضافه (معمولا حرف اضافه) تشکیل می شوند. افعال عبارتی میتوانند تفکیک پذیر یا تفکیک ناپذیر باشند. به نوع ساختار فعل در دیکشنری اشاره شده است.

صفات دارای دو شکل مقایسه ای هستند اما این شکل ها تقریبا همیشه با قاعده ساخته می شود. در دیکشنری به شکلهای مقایسه ای صفات همیشه اشاره شده است.

دانلود اپلیکیشن آموزش زبان + دیکشنری رایگان