[اسم]

das Akkusativobjekt

قابل شمارش خنثی

1 حالت مفعولی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان