[صفت]

all

/al/
غیرقابل مقایسه

1 همه

مترادف و متضاد kein
 • 1. Alle Freunde kommen.
  1 . همه دوستان می آیند.
 • 2. Sind alle Kinder da?
  2 . آیا همه بچه ها اینجا هستند؟
کاربرد واژه all به معنای همه
واژه all در آلمانی معنایی مشابه "همه" یا "کل" در فارسی دارد. all یک صفت است که کلیت را نشان میدهد. زمانی که از آن در کنار یک اسم یک مجموعه استفاده می شود یعنی تمام اعضای آن مجموعه را شامل شده، مثلا "Alle Freunde" (همه دوستان)

2 هر

 • 1. Alle zehn Kilometer machten wir eine kleine Pause.
  1 . ما در هر ده کیلومتر یک استراحت کوچک انجام می‌دادیم.
 • 2. Wir treffen uns nur alle vier Jahre.
  2 . ما همدیگر را فقط هر چهار سال یکبار ملاقات می‌کنیم.
[اسم]

das All

/al/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Alls]

3 جهان عالم هستی

 • 1. Das All ist vor etwa 13,7 Milliarden Jahren entstanden.
  1 . جهان حدودا 13.7 میلیارد سال پیش ایجاد شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان